คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธันวา นำปา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจวลี ศรีอ่อนสุด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ โคตรพัฒธ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดติมา นันทะผา
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิตะวัน แสนขัน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริษา บุตรวงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำฝน บุญทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤเบศร์ นาขะมิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ สุจริต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา ศาลาสุตา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรนุช ฉนิตกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ มงคล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร มงคล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา อ่างมัจฉา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัณฑนา คันฑะศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางวางพรรณวษา สีจางวาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ อินทุม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษิณ เจียมสมพร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ คุระนันท์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีนนทกาล ไมตรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น :