หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ห้องเรียนวิทยฯ - คณิตฯ
- ห้องเรียนทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ห้องเรียนวิทยฯ - คณิตฯ
- ห้องเรียนทั่วไป
- ห้องเรียนตามความถนัดทางวิชาชีพ (หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ)