ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โสภิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ พรหมกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระยุทธ ชานัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณู อึ้งตระกูล
ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายมหันต์ เวทไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายพลายชุมพล เหลืองาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน