ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่243หมู่2ถนนบ้านม่วง-เทพประทับ ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์43160
   โทรศัพท์0-4241-4740 โทรสาร 0-4241-4740
    e - mail : wangmuangpit@hotmail.com 
    website  http://wangmuangpittayakom.com 
    facebook https://web.facebook.com/wangmungpit/
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือจรดกับบ้านม่วง แม่น้ำโขง ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้จรดกับบ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออกจรดกับบ้านตาดเสริม บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตกจรดกับบ้านหนองและบ้านโนนสว่าง
    โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจำตำบลบ้านม่วง เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2540 นับรวมถึง ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 18 ปีมีเนื้อที่ 35 ไร่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  มีเขตพื้นที่บริการ  21  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหนอง  บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง บ้านตาดเสริม บ้านวังมน บ้านนางิ้ว บ้านซำเจียง บ้านดงป่าเปลือย บ้านเทาใต้ บ้านเทากลาง บ้านนาบอน บ้านเทพประทับ บ้านฟ้าประทาน บ้านม่วงน้ำไพร บ้านห้วยเหียม บ้านห้วยขอบ บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และบ้านนาโม้  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ตำบลบ้านม่วง  ตำบลนางิ้ว และตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
   
สีประจำโรงเรียน 
 "น้ำเงิน-ขาว"
 น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  ความยิ่งใหญ่
 ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ปราศจากสิ่งมัวหมอง
 
อักษรย่อ 
 "ว.ม."
 
คำขวัญของโรงเรียน 
 "เรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ"
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน 
 "ปัญฺญา นรานัง ระตะนัง"  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     
   ต้นคูณ หรือ ราชพฤกษ์  หมายถึง ความค้ำคูณ หรือความรุ่งเรือง