กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพล ทัดเทียม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา ดุลณีย์
ครู คศ.1

นางสาววงค์จิรา พรมวงษ์
ครู คศ.1