ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์ E-mail บรรจุเมื่อวันที่ วุฒิ/วิชาเอก ตำแหน่ง
1
นายมหันต์  เวทไธสง
089-6555451 Mahan9097@hotmail.com 31 ก.ค.2540 ค.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิตย์การบริหาร
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ
2 นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี 085-6436160 yuphaphorntay@hotmail.com 27 มี.ค. 2556 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ครู
3 นางสาวนวลอนงค์ สมพร 080-1781967 Nual-anong_oui@hotmail.com 7 พ.ค. 2556 ค.บ.เคมี ครู
4 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ 081-7495902 Pair191030@gmail.com 18 ก.ย. 2557 ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู
5 นายศรายุทธ  คุระนันท์ 098-1051105 ao_ung_pao@hotmail.com 17 ธ.ค. 2557 กศ.บ.สังคมศึกษา ครู
6 นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า 090-3498757 Nartchanok.2009@hotmail.com 17 ธ.ค. 2557 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครู
7 นางสาวจุรีภรณ์  คำโสภา 085-6463561 fonjureephorn@gmail.com 2 พ.ย. 2558 ค.บ.ฟิสิกส์ ครู
8 นายลิขิต  ไกรรบ 087-6970737 Toffy-li@hotmail.com 5 พ.ย. 2558 ค.บ.ภาษาไทย ครู
9 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 086-2257558 Faisatjatham_return@hotmail.com 23 พ.ย. 2558 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครู
10 นางสาวสุดาภรณ์  ฝ่ายแสนยอ 090-8517852 - 24 มี.ค.2559 ค.บ.สังคมศึกษา ครู
11 ว่าที่ ร.ต.นนทกาล  ไมตรีสวัสดิ์ 089-5777746 Great.willyoo@gmail.com 10 ส.ค. 2559 ค.บ.สังคมศึกษา ครู
12 นางสาววงค์จิรา  พรมวงษ์ 088-3018755 noiwongjira@hotmail.com 22 ส.ค. 2559 ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู
13 นายกานต์  จอดนอก 090-5797699 kan_guitarclassic@hotmail.com 3 ต.ค. 2559 ค.บ.ดนตรีศึกษา ครู
14 นางสาววารุณี  มิหิม 083-3580032 ae20091938@hotmail.com 3 ต.ค.2559 ค.บ.ภาษาไทย ครู
15 นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย 061-0756528 spora_nariing@windowslive.com 16 พ.ย. 2559 ค.บ.ภาษาไทย ครู
16 นายศิลา  อรรถประจง 093-3803589 silattaprajong@gmail.com 16 พ.ย.2559 ค.บ.คอมพิวเตอร์ ครู
17 นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู 094-4499514   24 มี.ค.2560 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครู
18 นางกาญจนา  สว่างวงค์ 084-8963152   24 มี.ค.2560 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ครู
19 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 087-2135254 Lamaisri81@hotmail.com 24 ก.ค.2560 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช ครู
  พนักงานราชการ          
20 นายไพบูลย์  สมพงษ์ 093-5200186 - 20 ม.ค. 2549 - นักการภารโรง
  ครูอัตราจ้าง          
21 นางสาววิไลลักษณ์ คำวงษา 080-1945478 papleja@yahoo.co.th 2 มิ.ย. 2557 ค.บ.คอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง
  ครูธุรการ          
22 นายปฐวี  ฦาหาญ 094-2919996 Luehan16@gmail.com 28 พ.ย.2561 ค.บ.พละศึกษา ครูธุรการ