ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ที่ ชื่อ – นามสกุล (วัน/เดือน/ปี)เกิด เบอร์ E-mail บรรจุเมื่อวันที่ วุฒิ/วิชาเอก ตำแหน่ง
1 นายมหันต์  เวทไธสง 14 เม.ย. 2517 089-6555451 Mahan9097@hotmail.com 31 ก.ค.2540 ค.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิตย์การบริหาร
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ
2 นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา 2 เม.ย.2521 087-8586768 Phongtep2013@hotmail.com 17 พ.ค.2544 ศษ.บ.คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิตย์การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ
3 นายสมพล  ทัดเทียม 23 ก.พ. 2524 098-3895508 krupeeaon@gmail.com 9 ก.ค. 2552 ค.บ. คณิตศาสตร์ ครู
4 นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี 2 มี.ค. 2528 085-6436160 yuphaphorntay@hotmail.com 27 มี.ค. 2556 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ครู
5 นางสาวนวลอนงค์ สมพร 28 ม.ค. 2531 080-1781967 Nual-anong_oui@hotmail.com 7 พ.ค. 2556 ค.บ.เคมี ครู
6 นางสาวณัฏฐณิชา   คำต่ำ 26 ก.พ. 2530 080-1879534 Khamtam555@gmail.com 18 มี.ค. 2557 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู
7 นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ 19 ต.ค. 2530 081-7495902 Pair191030@gmail.com 18 ก.ย. 2557 ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู
8 นายศรายุทธ  คุระนันท์ 10 ก.ย. 2532 098-1051105 ao_ung_pao@hotmail.com 17 ธ.ค. 2557 กศ.บ.สังคมศึกษา ครู
9 นางสาวนาฏชนก  แสงหล้า 25 มิ.ย. 2533 090-3498757 Nartchanok.2009@hotmail.com 17 ธ.ค. 2557 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ครู
10 นางสาวกัลยาณี  ฉัตรศรี 2 ก.ย. 2527 085-9270843 greenhill.pu@gmail.com 17 ธ.ค. 2557 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครู
11 นางสาวนลินรัตน์  อุปทะ 30 พ.ย. 2526 092-0151639 bbupatha@hotmail.com 15 ต.ค. 2553 วท.บ.ชีววิทยา ครู
12 นางสาวจุรีภรณ์  คำโสภา 12 ก.พ.2533 085-6463561 fonjureephorn@gmail.com 2 พ.ย. 2558 ค.บ.ฟิสิกส์ ครู
13 นายลิขิต  ไกรรบ 28 ก.ค.2531 087-6970737 Toffy-li@hotmail.com 5 พ.ย. 2558 ค.บ.ภาษาไทย ครู
14 นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม 13 ก.ย. 2527 086-2257558 Faisatjatham_return@hotmail.com 23 พ.ย. 2558 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครู
15 นางสาวอรทัย  แก้วโสภา 6 ม.ค.2530 082-1642210 Orange-2530@hotmail.com 14 ธ.ค. 2558 ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา ครู
16 นางสาวสุดาภรณ์  ฝ่ายแสนยอ 8 พ.ค.2534 090-8517852 - 24 มี.ค.2559 ค.บ.สังคมศึกษา ครู
17 ว่าที่ ร.ต.นนทกาล  ไมตรีสวัสดิ์ 15เม.ย. 2534 089-5777746 Great.willyoo@gmail.com 10 ส.ค. 2559 ค.บ.สังคมศึกษา ครู
18 นางสาววงค์จิรา  พรมวงษ์ 14 ม.ค. 2531 088-3018755 noiwongjira@hotmail.com 22 ส.ค. 2559 ค.บ.คณิตศาสตร์ ครู
19 นายกานต์  จอดนอก 10 ม.ค. 2535 090-5797699 kan_guitarclassic@hotmail.com 3 ต.ค. 2559 ค.บ.ดนตรีศึกษา ครู
20 นางสาววารุณี  มิหิม 15 พ.ค.2535 083-3580032 ae20091938@hotmail.com 3 ต.ค.2559 ค.บ.ภาษาไทย ครู
21 นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย 2 ส.ค. 2535 061-0756528 spora_nariing@windowslive.com 16 พ.ย. 2559 ค.บ.ภาษาไทย ครูผู้ช่วย
22 นายศิลา  อรรถประจง 11 พ.ย.2535 093-3803589 silattaprajong@gmail.com 16 พ.ย.2559 ค.บ.คอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
23 นายอรรถพล  สาระวงค์ 18 ม.ค.2530 093-5200403 - 15 พ.ค.2557 ค.บ.ทัศนศิลป์ ครู
24 นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมภู 16 ก.พ.2528 094-4499514   24 มี.ค.2560 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครูผู้ช่วย
25 นางกาญจนา  สว่างวงค์ 9 ธ.ค.2526 084-8963152   24 มี.ค.2560 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูผู้ช่วย
26 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี 18 มิ.ย. 2524 087-2135254 Lamaisri81@hotmail.com 24 ก.ค.2560 วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช ครูผู้ช่วย
  พนักงานราชการ            
27 นายไพบูลย์  สมพงษ์ - 093-5200186 - 20 ม.ค. 2549 - นักการภารโรง
  ครูอัตราจ้าง            
28 นางสาววิไลลักษณ์ คำวงษา 30 พ.ค. 2530 080-1945478 papleja@yahoo.co.th 2 มิ.ย. 2557 ค.บ.คอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง
  ครูธุรการ            
29 นายปฐวี  ฦาหาญ 9 ธ.ค. 2535 094-2919996 Luehan16@gmail.com 28 พ.ย.2561 ค.บ.พละศึกษา ครูธุรการ