คณะผู้บริหาร

นายพลายชุมพล เหลืองาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์ แสนภูวา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา