คณะผู้บริหาร

นายมหันต์ เวทไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา