พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
 1. ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 2. จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียน
เป้าประสงค์ (GOAL)
 1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการดำเนินงานครบกระบวนการ  โดยการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา การประเมินตนเอง  และการเสนอรายงาน
 2. ครูจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
 กลยุทธ์  (STRATEGY)
 1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม
 2. ส่งเสริมสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษา
 3. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม