กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกาญจนา สว่างวงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ