กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลอนงค์ สมพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิลา อรรถประจง
ครู คศ.1

นางสาวจุรีภรณ์ คำโสภา
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ คำวงษา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู
ครู คศ.1