กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนลินรัตน์ อุปทะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนวลอนงค์ สมพร
ครู คศ.1

นางสาวจุรีภรณ์ คำโสภา
ครู คศ.1

นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู
ครูผู้ช่วย