กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุรีภรณ์ จอดนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลอนงค์ สมพร
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล ขันธปราบ
ครู คศ.2

นายศิลา อรรถประจง
ครู คศ.1

นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงค์ศา
ครูอัตราจ้าง