กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวลอนงค์ สมพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0801781967
อีเมล์ : Nual-anong_oui@hotmail.com

นายศิลา อรรถประจง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0933803589
อีเมล์ : silaattaprajong@gmail.com

นางสาวจุรีภรณ์ คำโสภา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0856463561
อีเมล์ : fonjureephorn@gmail.com

นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงค์ศา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0801945478
อีเมล์ : papleja@yahoo.co.th

นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0944499514