กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกานต์ จอดนอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ