กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถพล สาระวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกานต์ จอดนอก
ครูผู้ช่วย