กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพงศกร บุญสอน
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล น้อยตะริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลพรรณ วันลีลา
พนักงานราชการ