กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนาฏชนก แสงหล้า
ครู คศ.1