กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศรายุทธ คุระนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดาภรณ์ ฝ่ายแสนยอ
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.นนทกาล ไมตรีสวัสดิ์
ครู คศ.1