กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดาภรณ์ ฝ่ายแสนยอ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0908517852