กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดาภรณ์ ฝ่ายแสนยอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิสิทธิ์ โสภาคำ
ครู คศ.1