กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย แก้วโสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายลิขิต ไกรรบ
ครู คศ.1

นางสาววารุณี มิหิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย
ครู คศ.1