กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0610756528
อีเมล์ : spora_nariing@windowslive.com

นายลิขิต ไกรรบ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0876970737
อีเมล์ : Toffy-li@hotmail.com

นางสาววารุณี มิหิม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0833580032
อีเมล์ : ae20091938@hotmail.com