กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายลิขิต ไกรรบ
ครู คศ.1

นางสาววารุณี มิหิม
ครู คศ.1