กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววารุณี มิหิม
ครู คศ.1