กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิลา อรรถประจง
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ คำวงษา
ครูอัตราจ้าง