กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ