กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ