กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนุกูล บุญหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิตตินันท์ ไชยชาติ
ครูผู้ช่วย