กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิลา อรรถประจง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ คำวงษา
ครูอัตราจ้าง