วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
    โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม ภายในปีการศึกษา 2560-2563

ปรัชญาโรงเรียน 
   "การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม"

เอกลักษณ์
   "รักษ์สะอาด ธรรมชาติงาม"

อัตลักษณ์
   "ยิ้มง่าย ไหว้สวย"