คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจิตร อ่างมัจฉา
ตำแหน่ง : ประธานกรรม
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันนา คำเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจพร ไชยโชค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน แก้วพวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเคลือวัลย์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชริดา บุราณสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระไพโรจน์ สมาจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา สว่างวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพลายชุมพล เหลืองาม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลชานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม