การประเมินวิทยฐานะ(Online)
การประเมินวิทยฐานะ(Online)

----------------------------

การประเมินวิทยฐานะ (Online)

----------------------------

<คลิกรูปหรือชื่อ เพื่อเข้าเว็บไซต์>

นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย
ครู คศ.1
นางสาวสุดาภรณ์ ฝ่ายแสนยอ
ครู คศ.1
นางสาวนิตยา ดุลณีย์
ครู คศ.2
     
 
นางสาววารุณี มิหิม
ครู คศ.1
นายวิสิทธิ์ โสภาคำ
ครู คศ.1
 
     
     
นางกาญจนา สว่างวงค์
ครู คศ.1
นายกานต์ จอดนอก
ครู คศ.1
นางสาวจิตตินันท์ ไชยชาติ
ครูผู้ช่วย
     
     
นางสาวสิริพร ใฝ่สัจจะธรรม
ครู คศ.2
นางสาวนวลอนงค์ สมพร
ครู คศ.2
นางสาวจุรีภรณ์ จอดนอก
ครู คศ.2
     
นายพงศกร บุญสอน
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล ขันธปราบ
ครู คศ.2
นายศิลา อรรถประจง
ครู คศ.1
     
นางสาวนิรมล น้อยตะริ
ครูผู้ช่วย
นายนุกูล บุญหาญ
ครู คศ.1
นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงค์ศา
ครูอัตราจ้าง
     
   
นางสาวกมลพรรณ วันลีลา
พนักงานราชการ
   
     
     

 


----------------------------