คณะผู้บริหาร

นายมหันต์ เวทไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา