สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน : รูปใบเสมา รูปคบเพลิง อักษรย่อ และภูเขา
รูปเสมา : หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา 
คบเพลิง : เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่ส่องนำทางเพื่อให้การศึกษาก้าวรุดหน้า ด้วยความมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง
อักษรย่อ ว.ม. : หมายถึง วังม่วงพิทยาคม
ภูเขา : เป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษาที่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามและการเติบโตทางการศึกษา