ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและแกนนำลูกเสือ รุ่นที่ 1/2565 ณ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม