ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านยาเสพติด และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน