เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. ประกาศเจตจำนงภาษาไทย
2. ประกาศเจตจำนงภาษาอังกฤษ