ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าที่ประสบภัยธรรมชาติ