คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document ส่วนหน้า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 968.91 KB
Adobe Acrobat Document บทนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 633.84 KB
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่และขอบข่ายภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document การบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.79 MB
Adobe Acrobat Document การบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
Adobe Acrobat Document การบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
Adobe Acrobat Document การบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.85 MB
Adobe Acrobat Document ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของผู้รักษาการในตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
Adobe Acrobat Document ภาคผนวก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.36 KB