วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   ปรัชญาโรงเรียน 
   "การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม"