ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่  243  หมู่  2  ถนน  บ้านม่วง-เทพประทับ 
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2540  
บริหารงานโดย นายมหันต์  เวทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ 
มีอาคารเรียนที่สะอาดและทันสมัย มีห้องปฏิบัติเฉพาะด้าน ห้องประชุม ห้องสมุดที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน โรงอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน
 
    สีประจำโรงเรียน 
    "น้ำเงิน-ขาว"
 
    อักษรย่อ 
 "ว.ม."
 
   คำขวัญของโรงเรียน 
   "เรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ"
 
   คติพจน์ประจำโรงเรียน 
   "ปัญฺญา นรานัง ระตะนัง"